Former Deputy Commissioners

DC List
Sr. No. Name From Date To Date
1 Smt. Aruna Prem Bhalla 03/08/2017 31/03/2020
2 Ms.Chandna Mandal 03/08/2015 03/08/2017
3 Sh.V.K.Srivastava 16/06/2014 31/07/2015
4 Smt. L.Chari 23/08/2012 15/06/2014
5 Sh.P.R.L.Gupta 17/08/2009 23/08/2012
6 Ms.H.K.Sanhotra 30/07/2007 17/08/2009
7 Sh.Isampal 08/12/2006 29/07/2007
8 Sh.M.M.Joshi 22/04/2004 07/12/2006
9 Sh.T.N.Satyamurthy 27/12/2000 21/04/2004
10 Sh. A.B.Joshi 13/07/1999 25/07/2000
11 Sh.R.M.Kamble 08/08/1997 30/06/1999
12 Sh.Ram Lal 26/08/1994 25/07/1997
13 Sh. V.K.Jain 07/03/1992 31/03/1994
14 Sh.R.K.Jain 29/10/1985 06/03/1992
15 Sh. V.V.Srikantaiah 06/09/1981 30/09/1985
16 Sh. S. Ramchandran 12/11/1977 05/09/1981
17 Sh.Madan Gopal 08/03/1974 11/11/1977
18 Sh. H.H.Pawar 01/10/1970 28/11/1973